Coronavirus: steunmaatregelen in het Waalse gewest - Wat is er nieuw?

Van 

In het kader van de COVID-19-crisis heeft het Waalse gewest in december 2020 verschillende bijkomende steunmaatregelen genomen of bestaande maatregelen verlengd. We spitsen ons hierna toe op de volgende onderwerpen: tewerkstellingsmaatregelen – betaald educatief verlof – PFI – opleidingscheques.


A. Tewerkstellingsmaatregelen

1. Steun ter bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector (APE)

1.1. Werkgelegenheidsvolume

Voortaan zijn werkgevers die de APE-regeling genieten van 1 maart 2020 tot 31 maart 2021 vrijgesteld van de verplichting tot handhaving van het totale werkgelegenheidsvolume ten opzichte van referentiebezetting.

De jaarlijkse berekening van het behoud van het globale werkgelegenheidsvolume wordt door de administratie uitgevoerd via vergelijking van de referentiebezetting met het gemiddelde aantal werknemers, uitgedrukt in voltijdse equivalenten, die gedurende de vier kwartalen voorafgaand aan de verjaardag van de beslissing in dienst zijn genomen, met uitzondering van de periode van 1 maart 2020 tot 31 maart 2021.  

1.2. Betaling van de subsidie

De afrekening van de subsidie voor de prestaties van oktober 2020 tot en met maart 2021 maakt het voorwerp uit van een door de FOREm uitbetaald voorschot berekend op basis van de punten die voor elke betrokken maand,  namelijk van oktober 2020 tot en met maart 2021, in verband met prestaties worden toegekend, vermenigvuldigd met het gemiddelde subsidiëringspercentage van de werkgevers voor het jaar 2019, namelijk 92 %.

Na afloop van de periode waarop de maatregelen van het overlegcomité betrekking hebben, zal een aanpassing plaatsvinden in functie van de werkelijk verschuldigde subsidie voor de betrokken maanden berekend op basis van de door de werkgever ingediende loonstaten van oktober 2020 tot en met maart 2021.

De  loonstaten kunnen uiterlijk worden verstuurd tot:

  1. 30 juni 2021 voor de loonstaten betreffende de maanden oktober 2020 tot februari 2021;
  2. 31 mei 2021 voor de loonstaten betreffende de maand maart 2021.

1.3. Termijn

De termijn van 6 maanden die aan de werkgevers werd verleend voor de aanwerving of vervanging van een werkzoekende voor wie ze een beslissing tot toekenning van APE-steun kregen, wordt van 1 maart 2020 tot 31 maart 2021 geschorst.

1.4. nachtneming van de functies die in de beslissing tot toekenning van de APE-steun zijn bepaald

Om rekening te houden met de impact van de gezondheidscrisis op de organisatie van het werk wordt de verplichting van de werkgever tot inachtneming van de functies die in de beslissing tot toekenning van de APE-steun zijn bepaald, geschorst van 1 maart 2020 tot 31 maart 2020.

We merken hierbij op dat dit de werkgever niet ontslaat van de naleving van de bepalingen van het arbeidsrecht die ter zake van toepassing zijn.

2. SESAM

2.1. Handhaving en verhoging van de personeelsbezetting

 Werkgevers die de SESAM-regeling genieten zijn van 1 maart 2020 tot 31 maart 2021 vrijgesteld van de volgende verplichtingen:

  • handhaving van het aantal in dienst genomen werknemers, berekend in voltijdse equivalenten in verhouding tot de gemiddelde referentiebezetting tijdens de duur vastgesteld in de beslissing tot toekenning van de subsidie;
  • verhoging van de referentiebezetting van het aantal voltijdse equivalenten bepaald in de toekenningsbeslissing tijdens de in deze beslissing vastgelegde duur;
  • elektronische kennisgeving aan de administratie in geval van daling van de referentiebezetting.    

2.2. Schorsing van de aanwervingstermijn

De termijn van 6 maanden die aan de werkgevers werd verleend voor de aanwerving of vervanging van een werkzoekende voor wie ze een beslissing tot toekenning van SESAM-steun kregen, wordt van 1 maart 2020 tot 31 maart 2021 geschorst.

3. Stimulans-regeling (Impulsion) met werkuitkeringen

3.1. Toepassingsgebied

Een van de voorwaarden om de stimulans-steun te genieten, is de aanwerving van een niet-werkende werkzoekende die gedurende een bepaalde tijd bij de Forem is ingeschreven.

Momenteel zijn tewerkstellingsperiodes overeenkomstig artikel 60, § 7 of artikel 61 van de OCMW-wet voor werkzoekenden gelijkgesteld met periodes zonder tewerkstelling.

3.2. Tijdelijke werkloosheid

Het verloop van de duur van de Stimulans-steun wordt geschorst in geval van tijdelijke werkloosheid in de periode van 1 maart 2020 tot 31 maart 2021.

4. Tremplin 24+

Om de gezondheidssectoren die bijzonder worden getroffen door de COVID-19-crisis te ondersteunen, werd voor het jaar 2021 een premie ingevoerd voor de aanwerving van kandidaten die meer dan 24 maanden werkzoekende zijn. Deze maatregel kreeg de naam "Tremplin 24 mois +" en wordt uitvoeriger besproken in ons artikel van 8 januari 2021.

B. Betaald educatief verlof

Op het vlak van betaald educatief verlof worden de uren afstandsonderwijs tussen 1 maart 2020 en 31 augustus 2020 gelijkgesteld met uren effectieve aanwezigheid om de aan de werknemer toegekende quota inzake betaald educatief verlof te bepalen.

Betaald educatief verlof in verband met cursussen en opleidingen die tijdens het jaar 2020/2021 worden georganiseerd en tot uiterlijk 30 september 2021 worden uitgesteld, heeft geen invloed op het quotum  betaald educatief verlof voor het jaar 2021/2022.

Voor de nauwgezetheidsplicht worden de uren afstandsonderwijs tussen 1 juli 2020 en 31 augustus 2021 waarvoor de onderwijsinstellingen niet kunnen bewijzen of ze al dan niet door de werknemer werden gevolgd, geacht gevolgd te zijn door de werknemer.

C. PFI (plan opleiding-inschakeling/plan formation insertion)

Tussen 1 november 2020 en 31 maart 2021 kan de PFI-overeenkomst geheel of gedeeltelijk op afstand worden aangegaan aan de hand van een elektronische identiteitskaart. Als de overeenkomst tijdens deze periode niet op afstand kan worden aangegaan, deelt elk van de partijen haar instemming per e-mail mee.

In geval van schorsing van de uitvoering van de PFI-overeenkomst tussen 19 oktober 2020 en 31 maart 2021 als gevolg van de COVID-19-crisis, wordt de overeenkomst automatisch verlengd  met een duur die gelijk is aan de schorsingsperiodes.

De stagiair van wie de uitvoering van de PFI-overeenkomst werd geschorst als gevolg van de gezondheidscrisis blijft genieten van zijn premievoor de schorsingsperiode tussen 1 november 2020 en 31 december 2020. De FOREm betaalt de maandelijkse premie zonder enige financiële tussenkomst van de werkgever.  

D. Opleidingscheques

De geldigheidsduur van de opleidingscheques waarvan de geldigheidsdatum de periode tussen 1 oktober 2020 en 31 maart 2021 bestrijkt, wordt automatisch verlengd met een duur van drie maanden.

Erkende opleidingen mogen tot en met 30 juni 2021 op afstand worden gegeven.

Bronnen: Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 58 van 1 december 2020 betreffende verschillende bepalingen die in het kader van "de plan rebond" COVID-19 zijn genomen inzake werkgelegenheid en socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen, BS, 10/12/2020; Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 59 van 1 december 2020 betreffende verschillende bepalingen die in het kader van het "plan rebond COVID-19" zijn genomen inzake beroepsopleiding, krachtens artikel 138 van de Grondwet, BS, 8/12/2020.