Soorten statuten als zelfstandige

Uw zelfstandigenstatuut bepaalt samen met uw inkomensniveau het bedrag van de sociale bijdragen die u moet betalen. Naast een zelfstandige activiteit in hoofdberoep en in bijberoep bestaan er andere mogelijkheden zoals het statuut van zelfstandige in hoofdberoep met een activiteit die met een bijberoep wordt gelijkgesteld, het statuut van student-zelfstandige en zelfs van werkende gepensioneerde.

Zelfstandige in hoofdberoep

Als u geen (of onvoldoende) rechten op sociale zekerheid opent via een ander statuut, dan wordt uw zelfstandige activiteit beschouwd als hoofdberoep.

Zelfstandige in bijberoep

Uw zelfstandige activiteit wordt beschouwd als bijberoep als u voldoende rechten op sociale zekerheid opent via een ander statuut, bijvoorbeeld als werknemer of door een vervangingsinkomen te ontvangen.

Mogelijkheden:

 • U bent werknemer en onderworpen aan de RSZ voor minstens 50 % van een voltijdse betrekking.
 • U werkt minstens 8 maanden of 200 dagen per jaar als ambtenaar en minstens 50 % van een voltijdse betrekking per jaar.
 • U werkt minstens 6/10 van een volledig uurrooster als leerkracht.
 • U ontvangt een vervangingsinkomen* van de sociale zekerheid waarvan het bedrag minstens gelijk is aan het minimumpensioen van een alleenstaande zelfstandige.

*Opgelet: om toegang te krijgen tot het statuut van zelfstandige in bijberoep is de toestemming van de uitbetalingsinstelling vereist (RVA, ziekenfonds, …).

Onder bepaalde voorwaarden kunnen de uitkeringen van de RVA worden behouden tijdens het uitoefenen van een nevenactiviteit als zelfstandige. Kijk voor meer informatie over 'Springplank naar zelfstandige' op www.rva.be.

Zelfstandige in hoofdberoep met een activiteit die met bijberoep wordt gelijkgesteld (artikel 37)

Indien de voorwaarden vervuld zijn, kunnen bepaalde zelfstandigen in hoofdberoep vragen om hun hoofdactiviteit gelijk te stellen met een bijberoep met toepassing van artikel 37.

Zelfstandigen die artikel 37 genieten, bouwen geen rechten op in het sociaal statuut van zelfstandigen (pensioen, geneeskundige verzorging, enz.).

Wie kan gebruikmaken van artikel 37 (Op voorwaarde dat het netto beroepsinkomen van de zelfstandige niet hoger is dan een bepaald inkomen):

 • Gehuwde zelfstandigen van wie de rechten op de wettelijk bepaalde uitkeringen voor pensioen, kinderbijslag en ziekte/invaliditeit – in het jaar waarvoor de toepassing van artikel 37 wordt gevraagd – worden gewaarborgd in het socialezekerheidsstelsel van de echtgenoot.
 • Weduwen en weduwnaars die een overlevingspensioen of een overgangsuitkering genieten.
 • Vastbenoemde leerkrachten met een uurrooster van minstens 5/10 maar minder dan 6/10 van een voltijds uurrooster.
 • Ministers en staatssecretarissen, leden van een executieve, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat, de Gewestraad, de Gemeenschapsraad, de Bestendige Deputatie, een college van burgemeester en schepenen alsook OCMW-voorzitters.
 • Personen die een erkenning van hun handicap (66 % vermindering van het verdienvermogen) hebben ontvangen van de Directie-generaal Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid.

Student-zelfstandige

Het statuut van student-zelfstandige werd ingevoerd om studenten zin in ondernemen te geven. Dankzij dit statuut betaalt een student met een zelfstandige activiteit minder sociale bijdragen als hij aan de volgende voorwaarden voldoet.

De student moet:

 • Tussen 18 en 25 jaar oud zijn.
 • Voor minstens 27 studiepunten (ECTS) of 17 lesuren per week ingeschreven zijn in een Belgische of buitenlandse onderwijsinstelling met het doel een diploma te behalen dat door de bevoegde overheid wordt erkend.
 • Regelmatig de lessen volgen om dit diploma te bekomen. Als de zelfstandige activiteit wordt voortgezet zonder regelmatig de lessen te volgen of na stopzetting van de studies, kan de student-zelfstandige zijn statuut verliezen.
 • Een zelfstandige activiteit uitoefenen zonder dat er sprake is van een gezagsverhouding met een werkgever.

Meer info over statuut student-zelfstandige

Werkende gepensioneerde

Een gepensioneerde kan een zelfstandige activiteit uitoefenen of voortzetten naargelang bepaalde inkomensgrenzen:

 • Voor gepensioneerden van meer dan 65 jaar bestaat geen inkomensgrens.
 • Voor gepensioneerden met vervroegd pensioen maar met 45 loopbaanjaren bestaat geen inkomensgrens.
 • Voor gepensioneerden met vervroegd pensioen maar met minder dan 45 loopbaanjaren wordt het inkomen beperkt tot hij 65 jaar wordt.