Loonaanpassingen op 1 oktober 2009

02.06.2010

Augustus 2009 September 2009 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 111,31 111,02 -0,29
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 110,66 110,46 -0,20
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 110,65 110,53

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritair comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 110,53 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
124.00.00 Bouwbedrijf --- Aanpassing van de vergoeding voor kost en huisvesting
214.00.00 Bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk --- Nieuwe minimumwedden: overgang van barema's gebonden aan de leeftijd naar barema's gebonden aan de beroepservaring - CAO 24/04/2009
218.00.00 Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden --- Nieuwe minimumwedden: overgang van barema's gebonden aan de leeftijd naar barema's gebonden aan de beroepservaring - CAO 30/06/2009
321.00.00 Groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen --- Actualisering van de beroepenclassificatie en vervanging van het leeftijdsbarema door ervaringbarema - CAO 21/10/2009