Loonaanpassingen op 1 juli 2019

30.09.2020

Mei 2019 Juni 2019 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 108,93 108,87 -0,06
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 108,89 109,02 +0,13
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 106,74 106,80

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.06.00 Bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden --- Betaling van de dienstjarenpremie
102.09.00 Bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk +0,20 EUR Minimum- en effectieve lonen - Protocolakkoord 2019-2020
--- Toekenning van een uitzonderlijke compensatiepremie gelijk aan 1,1% van de effectieve lonen en de premies gerelateerd aan het bruto loon van de werknemer (bruto onderworpen aan RSZ) voor zijn prestaties van 1 januari tot 30 juni 2019 – Protocolakkoord 2019-2020
102.11.00 Bedrijf der leisteengroeven, coticulegroeven en groeven van slijpsteen voor scheermessen +1 % Minimum- en effectieve lonen
106.02.00 Betonindustrie + 1,1 % Minimum en effectieve lonen, inclusief ploegenpremies - Protocolakkoord 2019-2020
107.00.00 Meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters +1,1 % Minimum- en effectieve lonen  - Ontwerp van sectoraal akkoord 2019-2020

111.01.00

111.02.00

 

Metaal-, machine- en elektrische bouw - Industriële en ambachtelijke ondernemingen

 

+1,95 % Minimum- en effectieve lonen
+1,1 % Minimumlonen en gewaarborgd minimumloon - Nationaal akkoord 2019-2020
+1,1 % Effectieve lonen indien het overleg op ondernemingsvlak tegen 30/09/2019 of de later overeengekomen datum niet uitmondt in een CAO of bij gebrek aan goedkeuring door het PC - Nationaal akkoord 2019-2020
--- Aanpassing van de vergoedingen van de industriële leerlingen

111.03.00

 

Monteurs van bruggen en metalen gebinten

 

+1,1 % Minimum- en effectieve lonen indien het overleg op ondernemingsvlak tegen 30/09/2019 of de later overeengekomen datum niet uitmondt in een CAO of bij gebrek aan goedkeuring door het PC & scheidingspremie, kledijvergoeding en vakantiepremie-  Nationaal akkoord 2019-2020
+1,95 % Minimum- en effectieve lonen & scheidingspremie, kledijvergoeding en vakantiepremie
112.00.00 Garagebedrijf +1,1% Minimum- en effectieve lonen- Nationaal akkoord 2019-2020
114.00.00 Steenbakkerij --- Aanpassing van de bestaanszekerheidsvergoeding
+0,5 % Minimum- en effectieve lonen
+1,1% Minimum- en effectieve lonen- Ontwerp van sectoraal akkoord 2019-2020

115.00.00 -

115.09.00

Glasbedrijf -

Aanvullende bedrijfssector glas

+1,1 % Bestaanszekerheidsuitkeringen
+1,1 % met min 0,16 EUR/uur Minimum- en effectieve lonen - een ondernemingsakkoord kan ten laatste op 31/12/2019 voorzien in een gelijkwaardig voordeel - Protocolakkoord 2019-2020
+1,1 % Minimumploegenpremies
115.03.00 Spiegelmakerij en andere en fabricage van kunstramen +1,1 % Bestaanszekerheidsuitkeringen
+1,1 % met min 0,16 EUR/uur Minimum- en effectieve lonen  - Protocolakkoord 2019-2020
+1,1 % Minimumploegenpremies
--- Toekenning van ecocheques (125 EUR + 125 EUR eenmalige voordeel) - Protocolakkoord 2019-2020
116.00.00 Scheikundige nijverheid - Nationaal minimum +0,12 EUR (40u/w)

Minimumlonen - Nationaal Akkoord 2019-2020

+1,1 % Minimumploegenpremies - Nationaal Akkoord 2019-2020
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 106,80 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
118.00.00 Voedingsnijverheid +0,16 EUR Minimum lonen-Sociale programmatie 2019-2020
120.03.00 Textielnijverheid en breiwerk - Vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen +0,75 % Minimum- en effectieve lonen
121.00.00 Schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen +0,82 % Minimum- en effectieve lonen, diverse premies en vergoeding voor werkkledij
124.00.00 Bouwbedrijf +0,35743 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
+0,158EUR Minimum- en effectieve lonen van Categorie I - Ontwerp van sectoraal akkoord 2019-2020
+0,166EUR Minimum- en effectieve lonen van Categorie IA-Ontwerp van sectoraal akkoord 2019-2020
+0,168EUR Minimum- en effectieve lonen van Categorie II - Ontwerp van sectoraal akkoord 2019-2020
+0,177EUR Minimum- en effectieve lonen van Categorie IIA - Ontwerp van sectoraal akkoord 2019-2020
+0,179EUR Minimum- en effectieve lonen van Categorie III - Ontwerp van sectoraal akkoord 2019-2020
+0,190EUR Minimum- en effectieve lonen van Categorie IV- Ontwerp van sectoraal akkoord 2019-2020
--- Aanpassing van de vergoedingen voor kost en huisvesting en het studentenbarema
125.01.00 Bosontginningen +1,1 % Minimum-en effectieve lonen EN vaste premie-Sectoraal akkoord 2019-2020
+0,35 % Minimumlonen-en effectieve lonen
125.02.00 Zagerijen en aanverwante nijverheden +1,1 % Minimum-en effectieve lonen EN vaste premie-Sectoraal akkoord 2019-2020
+0,35 % Minimum- en effectieve lonen
--- Toekenning van ecocheques
125.03.00 Houthandel +1,1 % Minimum-en effectieve lonen EN vaste premie-Sectoraal akkoord 2019-2020
+0,35 % Minimum- en effectieve lonen
--- Toekenning van ecocheques
126.00.00 Stoffering en houtbewerking +1,1 % Minimum- en effectieve lonen - CAO 11/09/2019
127.00.00 Handel in brandstoffen +1,1 % Minimum- en effectieve lonen - Protocolakkoord 2019-2020
+1,95 % ARAB-vergoeding
--- Toekenning van ecocheques
128.00.00 Huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten ---

Nieuwe lonen

Afschaffing van de stuklonen in de handschoennijverheid -

CAO 25/10/2019

--- Uitkering voor bestaanszekerheid: nieuw bedrag  - CAO 01/10/2019
+0,16 EUR Effectieve lonen
+0,33 % Effectieve lonen
132.00.00 Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken +0,15EUR Minimum- en effectieve lonen-Protocolakkoord 2019-2020
133.00.00 Tabaksbedrijf +0,32 % Minimum- en effectieve lonen
136.00.00 Papier- en kartonbewerking +0,75 % Minimum- en effectieve lonen

140.01.01

Rijdend personeel - Vervoermaatschappij Wallonië (SRWT) --- Toekenning van een niet-recurrente bonus
Garagepersoneel +1,1 % Minimum- en effectieve lonen - Nationaal akkoord 2019-2020 van PC 112
140.01.02 Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Rijdend personeel +1,95 % ARAB-vergoeding van het rijdend personeel
Garagepersoneel +1,1 % Minimum- en effectieve lonen - Nationaal akkoord 2019-2020 van PC 112
140.01.03 Ongeregeld vervoer - Garagepersoneel +1,1 % Minimum- en effectieve lonen - Nationaal akkoord 2019-2020 van PC 112
140.05.00 Verhuizing - Garagepersoneel +1,1 % Minimum- en effectieve lonen - Nationaal akkoord 2019-2020 van PC 112
142.01.00 Terugwinning van metalen --- Jaarlijkse premie (150 EUR) - Nationaal akkoord 2019-2020 - Een ondernemingsakkoord kan ten laatste op 15/09/2019 voorzien in een gelijkwaardig voordeel
142.02.00 Terugwinning van lompen +1,1 % Minimum- en effectieve lonen  - Nationaal akkoord 2019-2020
143.00.00 Zeevisserij - Pakhuizen --- Toekenning van ecocheques
144.00.00 Landbouw- met uitzondering van vlas +1,1% Minimum lonen-Protocolakkoord 2019-2020
--- Betaling van de forfaitaire premie
Vlasteelt, hennepteelt, de eerste verwerking van vlas en/of hennep hebben +1,1% Minimum lonen-Protocolakkoord 2019-2020
145.00.00 Tuinbouwbedrijf +1,1% Minimum- en effectieve lonen  - Protocolakkoord 2019-2020 + Forfaitaire premies (CAO nr. 153148)
148.00.00 Het bond en kleinvel +1,1% Minimum- en effectieve lonen  - Nationaal Akkoord 2019-2020
149.01.00 Elektriciens : installatie en distributie +1,1% Minimum- en effectieve lonen; een ondernemingsakkoord kan ten laatste op 30/09/2019 voorzien in een gelijkwaardig voordeel - Nationaal akkoord 2019-2020
149.02.00 Koetswerk +1,1% Minimum- en effectieve lonen; een ondernemingsakkoord kan ten laatste op 30/09/2019 voorzien in een gelijkwaardig voordeel - Nationaal akkoord 2019-2020
149.03.00 Edele metalen --- Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques
149.04.00 Metaalhandel +1,1% Minimum- en effectieve lonen; een ondernemingsakkoord kan ten laatste op 30/09/2019 voorzien in een gelijkwaardig voordeel - Nationaal akkoord  2019-2020
202.00.00 Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren +26 EUR (pro rata voor deeltijdse bedienden) Minimum- en effectieve wedden en gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen - Sectorakkoord 2019-2020
207.00.00 Bedienden uit de scheikundige nijverheid +20,7996 EUR Minimumwedden - Nationaal akkoord 2019-2020
209.00.00 Bedienden van de metaalfabrikatennijverheid +52,25 EUR Minimumwedden - Nationaal akkoord 2019-2020
+52,25 EUR Gewaarborgde minimum maandwedde - Nationaal akkoord 2019-2020
+1,1 % Effectieve wedden indien het overleg op ondernemingsvlak tegen 30/09/2019 of de later overeengekomen datum niet uitmondt in een CAO of bij gebrek aan goedkeuring door het PC  - evenals de niet in procent uitgedrukte ploegen- en productiepremies, tenzij hierover op ondernemingsvlak andersluidende conventionele afspraken bestaan - en uitgezonderd uitzonderingen bij aanwending van de loonmarge voor sectorale eindejaarspremies - Nationaal akkoord 2019-2020
+1,95 % Minimum- en effectieve wedden, gewaarborgde maandwedde en plafond voor de tussenkomst in de vervoerskosten (met uitzondering van de ondernemingen van de provincie Limburg)
220.00.00 Bedienden uit de voedingsnijverheid --- Toekenning van een jaarlijkse premie van 4,18 % in bepaalde ondernemingen
222.00.00 Bedienden van de papier- en kartonbewerking +0,75 % Minimum- en effectieve wedden
226.00.00 Bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken +1,1 % Minimum- en effectieve wedden- Ontwerp van sectoraal akkoord 2019-2020
227.00.00 Audiovisuele sector --- Toekenning van ecocheques
309.00.00 Beursvennootschappen +0,1406 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken +0,14 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
--- Toekenning van ecocheques
311.00.00 Grote kleinhandelszaken +26 EUR (pro rata voor deeltijdse werknemers) Minimum- en effectieve wedden en gemiddeld minimum maandinkomen - Sectorakkoord 2019-2020
+0,1714 EUR (pro rata voor deeltijdse werknemers) Minimum- en effectieve lonen - Sectorakkoord 2019-2020
312.00.00 Warenhuizen +26 EUR (pro rata voor deeltijdse werknemers) Minimum- en effectieve wedden en gemiddeld minimum maandinkomen - Sectorakkoord 2019-2020
+0,1714 EUR (pro rata voor deeltijdse werknemers) Minimum- en effectieve lonen - Sectorakkoord 2019-2020
313.00.00 Apotheken en tarificatiediensten --- Betaling van de jaarlijkse premie
315.01.00 Technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector +1,1 % Minimumbezoldigingen en effectieve bezoldigingen indien tegen 30/09/2019 (of afwijkend verlengde datum) het ondernemingsoverleg niet resulteert in een CAO - met uitzondering van de forfaitaire premies - CAO 08/07/2019
+1,1 % Recurrente jaarlijkse koopkrachtpremie - CAO 08/07/2019
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 106,80 % Percentage toe te passen op het barema
--- Betaling van de premie gekoppeld aan de evolutie van het dividend (Nieuwe statuten en netbedrijven)
340.00.00 Orthopedische technologieën - Arbeiders +0,33 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid