Loonaanpassingen op 1 december 2014

15.01.2015

Oktober 2014 November 2014 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 100,22 100,09 -0,13
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 100,28 100,28 +0
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 100,23 100,19

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. PC Paritair comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
100.00.00 Aanvullend paritair comité voor de werklieden 2,5 % Effectieve lonen van de werknemers van de ondernemingen waarin geen regeling van loonindexering bestaat en van wie het loon hoger is dan het barema mits verrekening van effectieve verhogingen van het loon en/of andere voordelen die in 2013-2014 op ondernemingsvlak zijn toegekend - CAO 17/12/2013
102.01.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen --- Toekenning van cadeaucheques
102.02.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen --- Toekenning van de premie voor het feest van Sinte Barbara
102.04.00 Bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van provincie Waals-Brabant - Provincie Luik --- Toekenning van de premie voor het feest van Sinte Barbara
Bedrijf van de zandsteen- en kwarsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwarsietgroeven van provincie Waals-Brabant - Provincie Luik uitgezonderd --- Toekenning van een geschenkcheque voor het feest van Sinterklaas
102.05.00 Bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen --- Toekenning van de premie voor het feest van Sinte Barbara
102.06.00 Bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant - Witzandexploitaties --- Toekenning van de jaarlijkse 'stofpremie'
102.08.00 Bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk --- Toekenning van de premie van de patroonheilige
102.09.00 Bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk --- Toekenning van een geschenkcheque voor het feest van Sinte Barbara
--- Toekenning van de anciënniteitspremie
112.00.00 Garagebedrijf --- Toekenning van ecocheques
115.03.00 Spiegelmakerij en andere en fabricage van kunstramen --- Toekenning van een eenmalige jaarlijkse premie van 35 EUR in een groepsverzekering (of indien geen groepsverzekering in de vorm van ecocheques)
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 100,19 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
119.00.00 Handel in voedingswaren --- Toekenning van de jaarlijkse premie van december
120.03.00 Vervaardigen van en handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen --- Toekenning van een cadeaucheque
132.00.00 Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken --- Toekenning van de jaarlijkse premie
140.01.01 Geregeld vervoer - Garagepersoneel --- Toekenning van ecocheques
140.01.02 Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Garagepersoneel --- Toekenning van ecocheques
Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Rijdend personeel --- Toekenning van geschenkcheque
140.01.03 Ongeregeld vervoer - Garagepersoneel --- Toekenning van ecocheques
140.02.00 Taxi-ondernemingen --- Toekenning van een cadeaucheque
140.03.00 Autocarondernemingen - Garagepersoneel --- Toekenning van ecocheques
140.04.00 Grondafhandeling op luchthavens --- Toekenning van ecocheques of geschenkcheque
140.05.00 Verhuizing - Rijdend personeel +0,05 % Minimum- en effectieve lonen
142.01.00 Terugwinning van metalen --- Toekenning van ecocheques
144.00.00 Landbouw --- Toekenning van ecocheques
145.00.00 Tuinbouwbedrijf --- Toekenning van ecocheques
149.02.00 Koetswerk --- Toekenning van ecocheques
149.04.00 Metaalhandel --- Toekenning van ecocheques
202.00.00 behalve 202.01.00 Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren --- Toekenning van de jaarlijkse premie van december
203.00.00 Bedienden uit de hardsteengroeven --- Toekenning van een geschenkcheque
226.00.00 Bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek --- Toekenning van ecocheques
302.00.00 Hotelbedrijf --- Conventionele verhoging van de minimumbezoldigingen: bedrag per beroepscategorie en per functiejaar - CAO 11/02/2008
--- Toekenning van ecocheques
303.03.00 Exploitatie van bioscoopzalen --- Toekenning van de koopkrachtpremie
--- Toekenning van ecocheques
--- Toekenning van de anciënniteitspremie van de arbeiders
306.00.00 Verzekeringswezen --- Toekenning van de recurrente sectorpremie van 150 EUR
307.00.00 Makelarij en verzekeringsagentschappen --- Toekenning van ecocheques
308.00.00 Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie --- Toekenning van ecocheques
310.00.00 Banken --- Toekenning van de recurrente premie van 148,74 EUR
317.00.00 Bewakings- en/of toezichtsdiensten - Administratieve en operationele bedienden --- Toekenning van de forfaitaire premie
324.00.00 Diamantsnijverheid en -handel --- Toekenning van een cadeaucheque
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 100,19 % Percentage toe te passen op het barema
327.02.00 Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie --- Toekenning van een uitzonderlijke premie
330.01.10 Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1X/laatste kwartaal)
330.01.20 Serviceflats --- Toekenning van de jaarlijkse premie van 12,67 EUR (1X/laatste kwartaal)
--- Toekenning van de jaarlijkse premie van 148,74 EUR (1X/laatste kwartaal)
Rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen en dagverzorgingscentra --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1X/laatste kwartaal)
330.01.30 Thuisverpleging --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1X/laatste kwartaal)
330.01.40 Autonome revalidatiecentra --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1X/laatste kwartaal)
330.01.50 Initiatieven voor beschut wonen, wijkgezondheidscentra en diensten voor het bloed van het Rode Kruis van belgië --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1X/laatste kwartaal)
330.04.00 Medisch-pediatrische centra --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1X/laatste kwartaal)
336.00.00 Vrije beroepen +2,5 % (max. 65 EUR) Effectieve bezoldigingen van de werknemers van de ondernemingen waarin geen regeling van loonindexering bestaat en van wie het loon hoger is dan het barema mits verrekening van effectieve verhogingen van het loon en/of andere voordelen die in 2013-2014 op ondernemingsvlak zijn toegekend - CAO 27/02/2014